SELVA - page 4

4 5
L’estació de Colón de Metrovalencia obri novament les portes a una nova activitat cultural, en esta
ocasió protagonitzada pel pintor valencià Calo Carratalà. Des de mitjans de juny fins a final de juliol
Lametro acull una àmplia mostra de les últimes produccions artístiques d’este creador, arreplegades
en la col·lecció Selves.¶ Lametro prosseguix el seu procés de consolidació com a referent cultural
que, des de l’estació de Colón, s’obri als usuaris i al públic en general, amb una programació variada i
atractiva que permet descobrir l’obra d’un ampli ventall d’artistes.¶ La Conselleria d’Infraestructures i
Transport,juntambFGV,apostaperacostarambLametrol’artaunadelesestacionsmésemblemàtiques
i concorregudes de Metrovalencia, gràcies a la col·laboració dels artistes protagonistes, el patrocini de
l’empresa Vossloh i el suport i la col·laboració dels usuaris que, sens dubte, mostren la seua aprovació
davant d’este tipus d’iniciatives.¶ En més de dos anys este espai expositiu ha aconseguit mantindre
una programació variada i de qualitat. L’acceptació que el públic oferix a este tipus d’iniciatives anima
FGV a continuar este projecte i desenvolupar, al mateix temps, noves propostes
que aporten un valor afegit al servici de transport que, diàriament, s’oferix a
milers de valencians a València i Alacant.
Mario Flores Lanuza
Conseller d’Infraestructures i Transport
La estación de Colón de Metrovalencia abre de nuevo sus puertas a una nueva
actividad cultural, en esta ocasión protagonizada por el pintor valenciano Calo
Carratalá. Desde mediados de junio a finales de julio Lametro acoge una amplia
muestra de las últimas producciones artísticas de este creador, recogidas en
la colección “Selvas”.¶ Lametro prosigue su proceso de consolidación como
referente cultural que, desde la estación de Colón, se abre a usuarios y público en
general, con una programación variada y atractiva que permite descubrir la obra de
un amplio abanico de artistas.¶ La Conselleria de Infraestructuras y Transportes,
junto con FGV, apuesta por acercar con Lametro el arte a una de las estaciones
más emblemáticas y concurridas de Metrovalencia, gracias a la colaboración de
los propios artistas protagonistas, el patrocinio de la empresa Vossloh y el apoyo y
respaldo de los usuarios que, sin duda, muestran su aprobación ante este tipo de
iniciativas.¶ En más de dos años este espacio expositivo ha conseguido mantener
una programación variada y de calidad. La aceptación que el público ofrece a este
tipo de iniciativas anima FGV a seguir con este proyecto y desarrollar, al mismo
tiempo, nuevas propuestas que aporten un valor añadido al
servicio de transporte que, diariamente, se ofrece a miles de
valencianos en Valencia y Alicante.
Mario Flores Lanuza
Conseller de Infraestructuras y Transporte
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...40
Powered by FlippingBook